Installieren Sie die aktuelle Version des Browsers, um eine korrekte Darstellung der Inhalte sicherzustellen.

Wk?ady do materacy niemowl?cych - Träumeland

Traeumeland Login Icon

Tutaj mo?esz zalogowa? si? do sklepu Träumeland.

Podaj swój adres mailowy i kliknij na ?Resetuj has?o?.

Logowanie si? powiod?o. Jeszcze chwilka?
Twoje dane logowania s? niestety nieprawid?owe. Sprawd? adres mailowy i has?o.
Go??

Z?ó? zamówienie jako go??

jako go??
Wylogowanie

Jeste? pewien, ?e chcesz si? wylogowa??

Uda?o si?! Artyku? zosta? dodany do porównania.

Uwaga! Mo?na porówna? za sob? maksymalnie 3 produkty!

Artyku? zosta? dodany listy obserwowanych.

B??d! Artyku? nie móg? zosta? dodany do obserwowanych!

Search Lazyloadicon

Pasuj?ce produkty

To mo?e ci? zainteresowa?

Träumeland

Wk?ad materaca

Ró?ne potrzeby, ró?ne materia?y.
Wszystkie nasze wk?ady materacowe s? testowane
pod k?tem szkodliwych substancji przez
niezale?ne instytucje, aby niemowl?ta mog?y
spa? zdrowo i bezpiecznie.

Dlaczego wk?ad materaca o wysokiej elastyczno?ci punktowej jest tak wa?ny? Owlicon

Dlaczego wk?ad materaca o wysokiej elastyczno?ci punktowej jest tak wa?ny?

Dlaczego wk?ad materaca o wysokiej elastyczno?ci punktowej jest tak wa?ny? divider

Wk?ad jest najwa?niejsz? cz??ci? materaca i pe?ni istotn? funkcj? na wczesnym etapie ?ycia, kiedy kr?gos?up dziecka nie jest jeszcze w pe?ni rozwini?ty. Pianka o wysokiej elastyczno?ci punktowej lepiej odci??a kr?gos?up i zarazem zapewnia mu optymalne podparcie wspieraj?c w ten sposób zdrowy rozwój.

Trójwymiarowe segmenty piankowe - 3D comfort pads  Image
Trójwymiarowe segmenty piankowe - 3D comfort pads
Trójwymiarowe segmenty piankowe - 3D comfort pads  Closeicon

Trójwymiarowe segmenty piankowe - 3D comfort pads

Optymalnie podparcie kr?gos?upa i doskona?e w?a?ciwo?ci wentylacyjne.

Oddychaj?ca warstwa z w?ókien 3D
Oddychaj?ca warstwa z w?ókien 3D Closeicon

Oddychaj?ca warstwa z w?ókien 3D

 

Zapewnia doskona?? wentylacj? wk?adu materaca.

 

Usztywnione d?u?sze boki
Usztywnione d?u?sze boki Closeicon

Usztywnione d?u?sze boki

Dla zwi?kszenia bezpiecze?stwa podczas pierwszych prób wstawania w ?ó?eczku.

Dwustronny
Dwustronny Closeicon

Dwustronny

Dwa stopnie twardo?ci – strona dla niemowl?cia i strona dla starszego dziecka.

Ró?nice pomi?dzy wk?adami

Jaka jest ró?nica pomi?dzy piank? mi?kk?, zimn? i specjalnymi uszlachetnionymi piankami?

Ró?nice dotycz? przede wszystkim oddychalno?ci i elastyczno?ci punktowej. Zasadniczo wszystkie wymienione rodzaje pianek mog? by? stosowane w materacach niemowl?cych. Wi?kszo?? naszych modeli wykonana jest z pianki zimnej, która cechuje si? lepsz? przepuszczalno?ci? powietrza ni? standardowa pianka mi?kka i doskonale dopasowuje si? do cia?a.

Niektóre modele s? wykonane ze specjalnych uszlachetnionych zimnych pianek o najwy?szych parametrach. S? one jeszcze bardziej oddychaj?ce od standardowych zimnych pianek i jeszcze lepiej podpieraj? kr?gos?up dziecka..

Ró?nice pomi?dzy wk?adami

Jaka jest ró?nica pomi?dzy piank? mi?kk?, zimn? i specjalnymi uszlachetnionymi piankami?

Ró?nice dotycz? przede wszystkim oddychalno?ci i elastyczno?ci punktowej. Zasadniczo wszystkie wymienione rodzaje pianek mog? by? stosowane w materacach niemowl?cych. Wi?kszo?? naszych modeli wykonana jest z pianki zimnej, która cechuje si? lepsz? przepuszczalno?ci? powietrza ni? standardowa pianka mi?kka i doskonale dopasowuje si? do cia?a.

Niektóre modele s? wykonane ze specjalnych uszlachetnionych zimnych pianek o najwy?szych parametrach. S? one jeszcze bardziej oddychaj?ce od standardowych zimnych pianek i jeszcze lepiej podpieraj? kr?gos?up dziecka..

Oddychaj?ca warstwa z w?ókien 3D

Ze wzgl?du na liczne pojedyncze w?ókna poliestrowe warstwa z w?ókien 3D ma nieporównywalne w?a?ciwo?ci wentylacyjne, a tak?e jest wyj?tkowo elastyczna. Zapewnia dziecku swobodne oddychanie I ogranicza pocenie si?.

Trójwymiarowe segmenty piankowe - 3D comfort pads

Dzi?ki trójwymiarowej formie segmentów piankowych (3D comfort pads) materac jest bardzo elastyczny i optymalnie wspiera kr?gos?up dziecka. Ponadto segmenty piankowe umo?liwiaj? swobodny przep?yw powietrza w materacu, przez co doskonale sprawdzaj? si? w ?ó?eczku niemowl?cym.

Strona dla niemowl?cia i starszego dziecka

Nasze materace wyposa?one s? w piank? dwustronn? o dwóch stopniach twardo?ci, bardziej mi?kk? dla niemowl?t i twardsz? dla starszych dzieci w celu zapewnienia optymalnej ochrony kr?gos?upa. Zaleca si? odwrócenie materaca na twardsz? stron? po osi?gni?ciu przez dziecko wagi ok. 12 kg.

Usztywnione d?u?sze boki

Kraw?dzie d?u?szych boków materaca s? usztywnione, co zwi?ksza bezpiecze?stwo dziecka podczas pierwszych prób wstawania w ?ó?eczku. Nasze materace celowo nie posiadaj? usztywnionych krótszych boków, poniewa? by?yby zbyt twarde do spania dla g?ówki dziecka.

Jaki twardy powinien by? materac niemowl?cy?

Aby zapewni? komfortowy sen w ergonomicznej pozycji konieczne jest zastosowanie pianek o wysokiej elastyczno?ci punktowej. Odci??aj? one kr?gos?up i jednocze?nie zapewniaj? mu optymalne podparcie wpieraj?c zdrowy rozwój. Zbyt twarde materace nie s? zalecane dla niemowl?t z uwagi na mi?kk? struktur? ko?ci w tym wieku.

Wybieraj?c jeden z naszych materacy mo?esz mie? pewno??, ?e ka?dy z nich posiada w?a?ciwy stopie? twardo?ci pod warunkiem, ?e dziecko le?y na stronie odpowiedniej do jego wagi. Nieustannie testujemy i ulepszamy nasze materace, aby zapewni? im najwy?sze parametry.

Jaki twardy powinien by? materac niemowl?cy?

Aby zapewni? komfortowy sen w ergonomicznej pozycji konieczne jest zastosowanie pianek o wysokiej elastyczno?ci punktowej. Odci??aj? one kr?gos?up i jednocze?nie zapewniaj? mu optymalne podparcie wpieraj?c zdrowy rozwój. Zbyt twarde materace nie s? zalecane dla niemowl?t z uwagi na mi?kk? struktur? ko?ci w tym wieku.

Wybieraj?c jeden z naszych materacy mo?esz mie? pewno??, ?e ka?dy z nich posiada w?a?ciwy stopie? twardo?ci pod warunkiem, ?e dziecko le?y na stronie odpowiedniej do jego wagi. Nieustannie testujemy i ulepszamy nasze materace, aby zapewni? im najwy?sze parametry.

Aby zapewni? satysfakcj? podczas korzystania z naszego serwisu, stosujemy pliki cookies. Klikaj?c na ?OK? wyra?asz zgod? na wykorzystanie cookies. Informacja o cookies